Vedtægter & Kontakt

VEDTÆGTER


Vedtægter


for


Vespa Klub Fynstiftet, den 5. november 1996


Kap. 1 Klubbens navn og logo

§1-1 Vespa Klub Fyn


§1-2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.


Kap. 2 Formål

§2-1 Klubbens formål er at bevare Vespa scooteren for eftertiden, samt udbrede kendskabet til denne.


§2-2 Medlemmerne forpligter sig til at afhjælpe ligesindede i tekniske vanskeligheder, samt gennem hensynsfuld kørsel at bevare klubbens image og ry.


§2-3 Vespa Klub Fyn støtter Vespa Klub Danmark gennem medlemskab og overholder de herfor stillede betingelser.


Kap. 3 Medlemskab

§3-1 Alle ejere af, eller interesserede i Vespa scootere kan optages i klubben.


§3-2 Udmeldelse kan ske skriftligt til kasserer når som helst.


§3-3 Medlemskab opretholdes ved betaling af årlig kontingent.


§3-4 Der ydes ingen refusion af betalt kontingent.


§3-5 Medlemmer, der ved adfærd eller disposition skader klubben, kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusion kan ankes for generalforsamlingen.


Kap. 4 Bestyrelsen

§4-1 Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.


§4-2 Valg af bestyrelse: lige år formand og web-master, ulige år kasserer og sekretær, hvert år suppleant samt revisor. Formandens stemme gælder dobbelt.


§4-3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.


§4-4 Bestyrelsen afholder møder efter behov. Disse kan udover egentlige møder hvor bestyrelsen er fysisk til stede også have form af telefonmøder eller blot telefoniske aftaler.


Kap. 5 Bestyrelsens arbejdsområder

§5-1 Formanden er klubbens repræsentant og er ansvarlig leder af klubben.


§5-2 Kassereren er ansvarlig for klubbens økonomi og hæfter personligt for økonomiske transaktioner, der foretages uden den øvrige bestyrelses kendskab.


§5-3 Sekretæren fører protokol og scrapbog.


Kap. 6 Kontingent og regnskabsår

§6-1 Klubbens regnskabsår går fra den 1.11 til den 31.10.


§6-2 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.


§6-3 Ved indmeldelse differentieres kontingentet kvartalvis.


Kap. 7 Generalforsamling

§7-1 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.


§7-2 Den afholdes inden udgangen af november og skal indkaldes skriftlig mindst 2 uger før.


§7-3 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter.


1.         Valg af dirigent


2.         Formandens beretning


3.         Fremlæggelse af revideret regnskab


4.         Indkomne forslag


5.         Valg af bestyrelse, suppleant samt revisor


6.         Fastsættelse af kontingent


7.         Eventuelt


7-4 Forslag til behandling under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.


§7-5 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel flertal.


§7-6 Der foretages skriftlig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.


§7-7 Hvert fremmødt medlem har en stemme.


§7-8 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Den indkaldes når mindst 25% af medlemmerne fremsætter begæring herom, ledsaget af en dagsorden. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.


Kap. 8 Vedtægtsændringer

§8-1 Forslag til ændring af klubbens vedtægter skal fremgå af dagsordenen.


§8-2 Til vedtagelse af sådanne forslag kræves af 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.


Kap. 9 Opløsning af klubben

§9-1 Forslag til opløsning af klubben skal behandles på 2 til dette formål indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 30 dages mellemrum.


§9-2 Til vedtagelse af forslaget kræves af 2/3 af de fremmødte medlemmer ved begge generalforsamlinger stemmer for forslaget.


§9-3 Af klubbens økonomiske midler betales først refusion af indbetalt kontingent, hvor efter resten af kassebeholdningen deles ligeligt imellem klubbens medlemmer.


§9-4 Generalforsamlingen beslutter hvem klubbens effekter overdrages til.